Litania do Matki Bożej Miłosierdzia

Litania do Matki Bożej Miłosierdzia

Kyrie elejson, Kyrie elejson. Chryste elejson, Chryste elejson. Kyrie elejson, Kyrie elejson. Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie - zmiłuj się nad nami. Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca - zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia - zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący się całym stworzeniem - zmiłuj się nad nami. Matko pięknej miłości, Matko miłosierdzia, Matko litości i łaski, Matko ofiarności i dobroci, Matko poświęcenia i służby, Wszechmocy błagająca, Szafarko Bożego miłosierdzia, Ucieczko grzeszników i winowajców, Wspomożycielko głodnych i spragnionych, Schronienie bezdomnych i tułaczy, Opiekunko ubogich i uciśnionych, Obrończyni wdów i sierot, Drogowskazie błądzących i zagubionych, Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych, Nadziejo uwięzionych i osamotnionych, Pociecho wątpiących i zrozpaczonych, Ostojo cierpiących i konających. Przykładowy obraz Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego - usłysz nasze błagania. Matko Jednorodzonego Syna Bożego - usłysz nasze błagania. Oblubienico Ducha Świętego - usłysz nasze błagania. Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny dar miłosierdzia Bożego, Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga, Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie, Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością, Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści, Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych, Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących, Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga, Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością, Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego, Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask. Przykładowy obraz Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami. Módlmy się: Boże w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia - przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.