PSALM 145

PSALM 145

1 Pieśń pochwalna. Dawida. Alef Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu, i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki. Bet 2 Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię. Gimel 3 Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona. Dalet 4 Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twoje potężne czyny. He 5 Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu i rozpowiadają Twe cuda. Waw 6 I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych, i opowiadają Twą wielkość. Zain 7 Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci i radują się Twą sprawiedliwością. Chet 8 Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Tet 9 Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. Jod 10 Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi niech Cię błogosławią! Kaf 11 Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę, Lamed 12 aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twego królestwa. Mem 13 Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. (Nun) . Samek 14 Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych. Ain 15 Oczy wszystkich oczekują Ciebie, Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie. Pe 16 Ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, nasycasz do woli. Sade 17 Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Kof 18 Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. Resz 19 Spełnia wolę tych, którzy się Go boją, usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą. Szin 20 Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, a wytępi wszystkich występnych. Taw 21 Niech usta moje głoszą chwałę Pana, by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię .