PSALM 135

PSALM 135

1 Alleluja. Chwalcie imię Pańskie, chwalcie, słudzy Pańscy, 2 wy, którzy stoicie w domu Pańskim, na dziedzińcach domu Boga naszego. 3 Chwalcie Pana, bo dobry jest Pan, śpiewajcie Jego imieniu, bo łaskawe. 4 Pan bowiem wybrał sobie Jakuba, Izraela - na wyłączną swoją własność. 5 Wiem, że Pan jest wielki i że Pan nasz jest nad wszystkimi bogami. 6 Cokolwiek Panu się spodoba, to uczyni na niebie i na ziemi, na morzu i we wszystkich głębinach. 7 Sprowadza chmury z krańców ziemi, wywołuje deszcz błyskawicami i dobywa wiatr ze swoich komór. 8 Poraził pierworodnych w Egipcie, od człowieka aż do bydlęcia. 9 , zdziałał znaki i cuda przeciw faraonowi i wszystkim jego sługom. 10 Poraził wiele narodów i zgładził królów potężnych: 11 amoryckiego króla Sichona i Oga, króla Baszanu, i wszystkich królów kananejskich. 12 A ziemię ich dał w posiadanie, w posiadanie Izraela, swojego narodu. 13 Twe imię, Panie, trwa na wieki, Twa pamięć, Panie - z pokolenia w pokolenie. 14 Pan bowiem zapewnia praworządność swojemu ludowi i lituje się nad swymi sługami. 15 Bożki pogańskie to srebro i złoto, dzieło rąk ludzkich. 16 Mają usta, ale nie mówią, mają oczy, ale nie widzą. 17 Mają uszy, ale nie słyszą; i nie ma oddechu w ich ustach. 18 Podobni są do nich ci, którzy je robią, i każdy, co w nich ufność pokłada. 19 Domu Izraela, błogosław Pana, domu Aarona, błogosław Pana! 20 Domu Lewiego, błogosław Pana, wy, co boicie się Pana, błogosławcie Pana! 21 Niech będzie błogosławiony Pan z Syjonu, który mieszka w Jeruzalem! .