PSALM 33

PSALM 33

1 Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń chwały. 2 Sławcie Pana na cytrze, śpiewajcie Mu przy harfie o dziesięciu strunach. 3 Śpiewajcie Jemu pieśń nową, pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie! 4 Bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło niezawodne. 5 On miłuje prawo i sprawiedliwość: ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej. 6 Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego. 7 On gromadzi wody morskie jak w worze: oceany umieszcza w zbiornikach. 8 Niech cała ziemia boi się Pana i niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata! 9 Bo On przemówił, a wszystko powstało; On rozkazał, a zaczęło istnieć. 10 Pan udaremnia zamiary narodów; wniwecz obraca zamysły ludów. 11 Zamiar Pana trwa na wieki; zamysły Jego serca - poprzez pokolenia. 12 Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan - naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. 13 Pan patrzy z nieba, widzi wszystkich synów ludzkich. 14 Spogląda z miejsca, gdzie przebywa, na wszystkich mieszkańców ziemi: 15 On, który ukształtował każdemu z nich serce, On, który zważa na wszystkie ich czyny. 16 Nie uratuje króla liczne wojsko ani wojownika nie ocali wielka siła. 17 W koniu zwodniczy ratunek i mimo wielkiej swej siły nie umknie. 18 Oto oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, co ufają Jego łasce, 19 aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. 20 Dusza nasza wyczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. 21 W Nim przeto raduje się nasze serce, ufamy Jego świętemu imieniu. 22 Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie, według ufności pokładanej w Tobie!